Privacyverklaring

De privacy en de persoonlijke gegevens van onze klanten zijn in het kader van onze diensten erg belangrijk voor ons. De volgende privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over ons beleid m.b.t. persoonlijke gegevens, of specifieker; hoe en waarom wij deze data verwerken en met wie wij deze informatie delen.

Deze verklaring beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer u gebruikmaakt van onze websites en/of reserveringsportalen, wanneer u gebruikmaakt van één van onze diensten of wanneer u contact met ons opneemt via onze andere kanalen (helpdesk, sociale media, e.d.).

Als u gebruikmaakt van één van de diensten die CTOUTVERT aanbiedt (hierna '(de) diensten'), verklaart u dat u deze privacyverklaring volledig heeft gelezen en begrepen en dat u hiermee akkoord gaat.

In overeenstemming met de huidige wetgeving omtrent de bescherming van persoonlijke informatie beschouwen wij CTOUTVERT als onderaannemer voor specifieke processen en doeleinden en als verwerkingseenheid voor anderen.

Onder persoonsgegevens (hierna 'gegevens' of 'persoonsgegevens') wordt verstaan: 'alle informatie m.b.t. een geïdentificeerde of een identificeerbaar persoon, die direct of indirect kan worden geïdentificeerd m.b.v. een identificator, zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens en online identificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor fysische, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale informatie'.

Onder gegevensverwerking (hierna 'verwerking' of 'gegevensverwerking') wordt verstaan: 'iedere bewerking of reeks van handelingen m.b.t. dergelijke gegevens, ongeacht het gebruikte mechanisme en dan met name de datavergaring, de vastlegging, de organisatie, de structurering, de retentie, de aanpassingen of wijzigingen ervan, de opvraging, de raadpleging, het gebruik, de publicering, de verspreiding of anderszins het beschikbaar stellen, de uitlijning of combinatie, de blokkering, de schrapping of de vernietiging'.


Wij verklaren dat persoonsgegevens op rechtmatige wijze verzameld worden voor specifieke, explicite en wettelijk toegestane doeleinden.


Wij verzamelen persoonlijke gegevens van klanten die een reservering hebben gemaakt bij een vestiging a.d.h.v. het SecureHoliday reserveringssysteem. Wanneer de reservering is gemaakt zenden wij de informatie toe aan de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de betaling of naar de vestiging zelf (via haar PMS-software, indien deze koppeling is gemaakt) of via een ander technisch apparaat, geselecteerd door en onder de verantwoordelijkheid van de vestiging, vooral m.b.t. de veiligheid van persoonlijke gegevens.

Hierna volgt de invoering van de persoonsgegevens in de database van het Secureholidaysysteem.

De verzamelde data bestaat uit de namen van de klanten, geboortedatum, adres (straat, postcode, stad, land), telefoonnummer, e-mailadres en de locatie en datum van de gemaakte reservering.


Wij verzamelen persoonsgegevens van vestigingen binnen de diensten die wij aan hen leveren, meestal wanneer zij één van onze diensten bestellen m.b.v. het gerelateerde bestelformulier.

De verzamelde gegevens omvatten de naam van de vestiging, het adres, de bedrijfsnaam, telefoonnummer, website, btw-nummer, e-mailadres, voor- en achternaam van de eigenaar/ondertekenaar.De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van de geboden dienst(en) waar de vestiging gebruik van maakt, m.n.: Persoonlijke gegevens mogen niet gebruikt worden voor andere operaties dan die hierboven beschreven.


Persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van diensten voor de vestiging en voor wettelijke vereisten, in het bijzonder: Wij kunnen ook de beschreven informatie, inclusief klantgegevens, gebruiken voor de volgende doeleinden:
Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens met onze partners delen. Dat is vaak het geval wanneer deze partner(s) zelf het geld van de reserveringen verzilvert. In dit specifieke geval wordt het delen van gegevens voldaan binnen het contract, afgesloten tussen de genoemde partners en de vestiging.

Daarnaast komt het voor dat wij persoonsgegevens delen met onderaannemers voor onze, m.n. technische, (ver)diensten - waaronder de host van onze server (Microsoft Azure).

Wanneer onderaannemers ingrijpen bij diensten van CTOUTVERT, dan worden er maatregelen genomen om een hoog niveau van beveiliging te garanderen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens. Onderaannemers kunnen de persoonsgegevens niet gebruiken voor een doeleinde dat verschild van het uitdrukkelijk beoogde doel. Ook is het niet toegestaan dat onderaannemers persoonsgegevens van de klanten van CTOUTVERT en klanten van vestigingen, die via een andere partij dan Secureholiday een reservering maakten, over te dragen. Kortom, onderaannemers mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor eigen marktonderzoekdoeleinden.

De enige andere keren dat persoonsgegevens aan een derde partij kunnen worden overgedragen zijn:

Persoonsgegevens worden zo lang als nodig opgeslagen voor de hierboven beschreven doeleinden en voldoen aan de wettelijke vereisten.


Wij trachten ervoor te zorgen dat de opgeslagen persoonsgegevens accuraat zijn, up-to-date en volledig. Wij beantwoorden de verzoeken van onze klanten om onjuiste informatie tijdig te corrigeren, wat betekent dat ieder persoon waarvan wij de persoonsgegevens opslaan ons kan zeggen dat te doen.


Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid en bescherming van verwerkte persoonsgegevens te garanderen.

Echter, mochten de persoonsgegevens via internet aan ons toe worden gezonden dan kunnen wij de veiligheid niet volledig garanderen.


De persoonsgegevens die wij verwerken worden uitsluitend gehost in de EER. Wij dragen geen persoonsgegevens over buiten de EER.


In overeenstemming met de huidige wetgeving m.b.t. bescherming van persoonsgegevens heeft u te allen tijde het recht op toegang tot de gegevens en de gegevens te wijzigen of verwijderen via een aanvraag per mail.

CTOUTVERT SAS
10 Place Alfonse Jourdain
31000 Toulouse (Frankrijk)
E-mailadres : contact@ctoutvert.com

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de daarvoor bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Nationale Commissie voor gegevensbescherming en vrijheden (CNIL-Frankrijk).

Als u gebruik maakt van dit recht dan kan het echter voorkomen dat wij u mogelijk niet langer alle of een deel van onze diensten kunnen leveren.


Het hierop volgende beleid m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Mocht u op de hoogte gehouden willen worden van de aangebrachte wijzigingen, leest u dan ons beleid regelmatig door.

Updated: 18/05/2018